Algemene gebruiksvoorwaarden voor bodemdalingskaart.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van bodemdalingskaart.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door NCGEO. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Disclaimer

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de verstrekte gegevens en kaarten het resultaat zijn van analytische en numerieke dataverwerking, algoritmes en modellen, gebaseerd op de beschikbare brondata, huidige wetenschappelijke inzichten, statistische analyses, en intrinsieke simplificaties. De gegevens en kaarten geven initiële informatie, niet geoptimaliseerd voor een bepaalde specifieke toepassing.

Voor een specifieke analyse, interpretatie of validatie van deze initiële gegevens en kaarten is vakkennis van experts in geodesie, geologie, en civiele techniek en geotechniek noodzakelijk1). Om deze reden kunnen de partners van het Bodemdalingskaart.nl project, individueel noch collectief, onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of toepasbaarheid van de data voor elke toepassing, of interpretatie van de informatie door de gebruiker of derden. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor elk verlies of schade ten gevolge van (i) verdere verwerking van de gegevens tot afgeleide producten door de gebruiker of derden, of (ii) elke interpretatie en/of gebruik door de gebruiker of derden. De gebruiker accepteert dat de data en kaarten worden verstrekt zonder enkele garantie.

De gegevens en kaarten worden verstrekt onder CC BY-SA 4.0.

Bronvermelding: Bodemdalingskaart.nl, 2020.

1) Voor specifieke analyse, interpretatie en toepassingen van de gegevens en kaarten wordt geadviseerd contact op te nemen met (1) experts met kennis over de technologie en de specifieke methoden gebruikt voor de vervaardiging van bodemdalingskaart.nl, in combinatie met of gevolgd door (2) experts met kennis in de civiele techniek, geologie, en geotechniek. Meer informatie is hier te vinden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NCGEO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NCGEO.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NCGEO te mogen claimen of te veronderstellen.

NCGEO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NCGEO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van bodemdalingskaart.nl op deze pagina.